Research

*Equal contributions

ICLR 2024 Text2Reward: Reward Shaping with Language Models for Reinforcement Learning,
Tianbao Xie*, Siheng Zhao*, Chen Henry Wu, Yitao Liu, Qian Luo, Victor Zhong, Yanchao Yang, Tao Yu
arXiv:2309  | code  | website
ICCV 2023 ITI-GEN: Inclusive Text-to-Image Generation,
Cheng Zhang, Xuanbai Chen, Siqi Chai, Chen Henry Wu, Dmitry Lagun, Thabo Beeler, Fernando De la Torre
arXiv:2309  | code  | website
ICCV 2023 A Latent Space of Stochastic Diffusion Models for Zero-Shot Image Editing and Guidance,
Chen Henry Wu, Fernando De la Torre
arXiv:2210  | code  | website  | demo
ICLR 2023 Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners,
Hongjin Su, Jungo Kasai, Chen Henry Wu, Weijia Shi, Tianlu Wang, Jiayi Xin, Rui Zhang, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A. Smith, Tao Yu
arXiv:2209  | code
NeurIPS 2022 Generative Visual Prompt: Unifying Distributional Control of Pre-Trained Generative Models,
Chen Henry Wu, Saman Motamed, Shaunak Srivastava, Fernando De la Torre
arXiv:2209  | code  | website
EMNLP 2022 UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models,
Tianbao Xie*, Chen Henry Wu*, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu
arXiv:2201  | code